Projektid ja tunnustused

2022-2023 ERASMUS+ programm PROJEKT NUMBER 2021-2-EE01-KA122-SCH-000041772
„Tabasalu Teelahkme Lasteaed teekonnal reggio emilia pedagoogikani"
Projekti vajadus:
Tabasalu Teelahkme Lasteaia Arengukava 2018-2021 prioriteediks oli suund võtta lapsest lähtuva õpikäsituse ja projektõppe suunas. Arengukava perioodi lõppedes saame tõdeda, et eesmärgid said saavutatud. Oleme olnud Põhja-Eestis eeskujuks oma projektõppe arendamisel ning nõustame vajadusel teisi lasteaedu selles vallas. Meil käib majas palju õpigruppe teistest lasteaedadest, Tallinna Ülikoolist, Turu Ülikoolist Soomest sooviga saada osa meie kogemustest projektõppe rakendamisel. Pikem perspektiiv on olnud algusest peale hakata rakendama majas reggio emilia pedagoogikat. Lapsest lähtuv õpikäsitus ja projektõpe on olnud teesillutaja suurematele muudatustele. Pikem persepktiiv on hakata rakendama reggio emilia pedagoogikat ning saada kompetentsikeskuseks Põhja-Eestis selle pedagoogika kasutamise vallas. Eestis on vaid üks lasteaed, mis söandab avalikult kuulutada ennast reggio emilia lasteaiaks ja see on Tartu Terakese lasteaed. Rahvusvaheline õppekeskus asub Itaalias Reggio Emilias. Samuti leiab reggio emilia lasteaedu Soomest ja Rootsist. Reggio emilia pedagoogikas ei ole valmis metoodikat - on põhimõtted, filosoofia ja teoreetiline baas, mis tugineb Loris Malaguzzi, Jerome Bruneri, Dewey jt kasvatusteadlaste seisukohtadele lapsest kui aktiivsest ja ennastjuhtivast õppijast. Iga maa peab looma oma riigi kulutuuritavadele sobiva lähenemisviisi. Seega oleme planeerinud kolm õpirännet, et õppida, kuidas kasutatakse seda pedagoogikat eri riikides. Alustame kõige lähemalt - Soomest. Külastame Kerava kahte lasteaeda Soomes, kus kasutatakse reggio emilia pedagoogikat. Seejärel Rootsi Botkyrka maakonna reggio emilia lasteaed Prästkragen ning viimane õppreis pedagoogika hälli juurde. Reggi emilia Loris Malaguzzi nimeline koolituskeskus, kus võtame päevase koolitusprogrammi "Päev Malaguzzi keskuses". Õpiränded annaksid meile laiema vaate kogu sellele pedagoogikale ning inspiratsiooni luua selle baasil Eesti konteksti sobivad lahendused seda pedagoogikat rakendada.
 
 
2023-2025 Erasmus +KA122-SCH - Lühiajalised õpirändeprojektid üldhariduses
"Projektõppe rakendamise oskuste täiendamine"
 
Projekti eesmärk:
Koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekavva lisati 2008. aastal esmakordselt kogemuse kaudu õppimist (konstruktivistlikku lähenemist) soosiv õpikäsituse osa, milles nähakse ette, et õpetaja peab organiseerima õppe- ja kasvatustegevusi selliselt, et õppida oleks võimalik tegevusest saadud kogemuse kaudu. Projektõpe on aktiivõppevorm, mida iseloomustabiki kogemuse kaudu õppimine. Seetõttu ollakse Tabasalu Teelahkme lasteaias inspireeritud Reggio Emilia tegevuskultuurist, kus õppetegevus toimub projektõppe vormis. Oleme projektõpet õppetegevusena katsetanud 4 aastat, aga tunneme, et meil on selles vallas veel vaja areneda. Selleks, et projektõpet ka sisuliselt õigesti teha, tuleb õpetajatel mõista projektõppele iseloomulikke tunnuseid ja kinnistada vastavalt ka uusi töövõtteid. Õpetajatel oleks vaja tugevdada projektõppe oskusi sellest, kuidas: organiseerida tegevusi väiksemates gruppides; rakendada pedagoogilist dokumenteerimist; luua tegutsema inspireerivat õpikeskkonda; toetada loovtegevustes lapsi mitmekesisemate vahenditega. Õppimise organiseerimine väikestes gruppides pakub lastele võimalusi harjutada koostööd, üksteise kuulamist, ideede väljendamist, eesmärkide seadmist, läbirääkimisoskusi ning konfliktide ja probleemide lahendamist. Pedagoogiline dokumenteerimine süvendab õpetaja arusaamist lapse arengust ja annab lapsele teadmise, et tema pingutusi, kavatsusi ning ideid võetakse tõsiselt. Lastevanematel on läbi dokumenteeritu võimalik saada sügavamalt teadlikkuks lapse õppimise kogemustest. See aitab lastevanematel otsustada, kuidas teha projekti kontekstis koostööd ning pakkuda oma lapsele individuaalset tuge. Rikkalikumad võimalused loovtööks innustavad last looma, nähtut (õpitut) nö taasesitama. Sellega saab toetatud lapse loovuse areng, mis mõjutab positiivselt lapse kognitiivset arengut, vaimset tervist, samuti enesekindlust ning eneseteadlikkust. Selleks, et seda saavutada peaks lapse loov tegevus olema võimalusterohke ja vaba kriitikast ning sekkumises.
Oleme püstitanud kolm peamist eesmärki:
1.Õpetaja oskab õppetegevusi organiseerida väiksemates tööruhmades.
2.Õpetaja mõistab pedagoogilise dokumenteerimise mõtet, sisu ja kasutamise võimalusi.
3.Õpetaja oskab luua lapsi tegutsema inspireeriva õpikeskkonna ja võimaldada lastele loovtegevusteks aega ja mitmekülgseid vahendeid.
 
 
Oleme liitunud projektidega:
 
  • Samm-sammult
  • Kiusamisest vaba lasteaed
  • PRIA koolipiima programm
  • PRIA koolipuuvilja programm

Osalemine taotlusvoorudes:

  • Aastal 2018 osalesime EV100 „Igal lapsel oma pill" taotlusvoorus ja saime rahastuse ühe laste viiuli, kahe väikekandle ning plaatpillide koplekti ostuks.
  • Meie lasteaed osales aastal 2018 SA Innove taotlusvoorus „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" ja meie projekt "Tabasalu Teelahkme lasteaed teekonnal lapsest lähtuva õpikäsituseni" sai positiivse vastuse projekti  Uute oskuste ja mõttemudelite juurutamine regionaalse haridusinnovatsiooni keskusena". Tänu toetusele toimus personalile 2 meeskonnakoolitust, 1 supervisioon ja 4 sisekoolitust ning õppekäik Soome reggio emilia lasteaedadesse Tuusulas ja Kirkonummis.
  • Kevadel 2019 taotlesime rahastust Progetiigri programmi seadmete taotlusvoorus ja saime positiivse vastuse. Tabasalu Teelahkme Lasteaia Arengukava 2018-2020 üks eesmärk on tuua sisse robootika ja digiharidust.
  • Kevadel 2020 ja 2021 taotlesime Priast Koolikavaga kaasevate haridusmeetmete toetust ja selll abil oleme loonud lasteaedade juurde väikese aiandusala - igal rühmal on oma kasvukast ning lisaks lasteaial väike kasvuhoone ja komposter. Rühmadel on kasutada blenderid ja toidukuivati.
  • Kevade l2022 taotlesime PRIA Koolikavaga kasnevate meetemete raames Vääna-Jõesuu filiaali rühmadele kompostri ja neli laste kõrguses taimekasvatuslava.

 

Tunnustused:
2018 Tervist edendav lasteaed - tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

2019 Väärtuskasvatuse lasteaia tiitel "Hea Lasteaed Teerajaja" - Tartu Ülikooli Eetikakeskus

2023 Väärtuskasvatuse lasteaia tiitel "Hea lasteaia edendaja 2023"