Lapse arengu hindamine
 
  1. Lapse arengu hindamine ja analüüsimine on oluline lapse positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks, tema eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.
  2. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
  3. Üks kord aastas (koolieelikutel õppeaasta I poolel, nooremates rühmades õppeaasta II poolel) enne arenguvestluse toimumist, viiakse iga lapsega läbi Lapse arengu jälgimise mäng J. Rebane, K. Kirbits, R. Varik (2011) raamatu „Arengu jälgimise mäng" abil, mis võimaldab mänguliselt välja selgitada 3-7-aastaste laste arengu hetkeseisu. Rühmaõpetaja fikseerib Arengu jälgimise mängu tulemused vastavas tabelis.
  4. Arenguvestlus lapse vanematega toimub üks kord aastas, et vestelda lapse arengust. Lapsevanem saab enne arenguvestlust ettevalmistava küsimustiku. Arenguvestluse lõppedes vormistatakse arenguvestluse kokkuvõtteleht, kus tuuakse välja nii lapse tugevad kui ka toetust vajavad küljed ning tegevused lapse arengu toetamiseks.
  5. Koolieelikutele täidetakse Koolivalmiduskaart. Sügisel viiakse kooliminejatega läbi sotsiaalsete oskuste mäng ("Reis mööda põnevaid teid. Mäng 6-7a a laste sotsiaalsete oskuste hindamiseks" K.Kirbits 2014)