Eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted lähtuvad Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (Vabariigi Valitsuse määrus 01.09.2008.a.).
 
Tabasalu Teelahkme Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.
 
 1. Laps omandab teadmisi eeskuju, kuulamise, kõnelemise, matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, lugemise, kirjutamise, vestlemise, jutustamise, õppekäikude, võrdlemise, arvutamise, modelleerimise, suhtlemise, mängu, harjutamise, lavastusmängude, iseseisvate ja rühmatööde jms. kaudu.
 2. Laps areneb kehaliselt, vaimselt, sotsiaalselt, emotsionaalselt ning läbi selle kujuneb tal terviklik ja positiivne minapilt ning arusaam tervise hoidmise tähtsusest.
 3. Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ja korraldades arvestatakse laste eripära: võimeid, vanust, sugu, terviseseisundit, keelelist- ja kultuurilist tausta.
 4. Laps on kaasatud igapäevatoimingutesse, tegevuste kavandamisse ning tal on kujunenud esmased tööharjumused.
 5. Laps väärtustab Eesti kultuuri ja peretraditsioone ning teiste kultuuride eripära.
 6. Õpetajad on koostöös vanematega lapse arengu suunajad ning tema arengut toetava keskkonna loojad, kus on tagatud lapse turvatunne ja eduelamused ning positiivne hoiak eesmärgistatud tegevusele.
 7. Õpetajad abistavad ja toetavad lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel.
Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikust:
 • kavandada oma tegevust ja teha valikuid; 
 • arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;
 • seostada uusi teadmisi olemasolevatega ja neid kasutada;
 • hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
 • tunda rõõmu enda ja teiste õnnestumistest ning osata toime tulla ebaõnnestumisega.