Õppetöö korraldus
 
 1. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Tabasalu Teelahkme Lasteaia õppekava.
 2. Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.
 3. Õppe- ja kasvatustöös lähtutakse rühma õppeaasta tegevuskavast ja kuuplaanist.
 4. Õppeaasta kestvus on 1.septembrist 31.augustini (aktiivne õppeperiood on septembri 3.nädalast kuni mai 3.nädalani).
 5. Laste arengu soodustamine toimub aastaringselt, arvestades laste vanust, arengutaset ja huve.
 6. Õppetegevused toimuvad peale lasteaiaruumide ka õues (õuesõpe, õppekäigud).
 7. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ning õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
 8. Päevakavas on ajaliselt kokkulepitud liikumis-, muusika- ja kunstiõpetaja poolt läbiviidavate tegevuste ajad.
 9. Vajadusel saavad õpetajad teha muudatusi nii tegevuse sisus kui ka ajalises kestvuses.
 10. Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel lõimitakse erinevaid õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi.
 11. Õppe- ja kasvatustegevus kajastatakse rühma elektroonilises päevikus.