Missioon, visioon, väärtused

Missioon:
Olla lapsest lähtuv, kvaliteetset alusharidust ja turvalist päevahoidu võimaldav õppeasutus, kus arvestatakse iga lapsega.

Visioon:
Lapse arendamine soodsas õpi – ja kasvukeskkonnas, kus väärtustatakse hoolivust, koostööd ja mängu ning saavutatakse kooliküpsus ja omandatakse eluks vajalikud käitumisnormid.

Põhiväärtused:
HOOLIVUS väljendada huvi , empaatiat ja abivalmidust üksteise suhtes.
KOOSTÖÖ tegutseda ühiselt eesmärkide rakendamisel.
MÄNG on väikese inimese töö.